Yellow Card Countries

Botswana 🇧🇼Cameroon 🇨🇲DR Congo 🇨🇩Cote d’Ivoire 🇨🇮Gabon Ghana 🇬🇭Kenya 🇰🇪Malawi 🇲🇼Nigeria 🇳🇬 Republic of Congo 🇨🇬Rwanda 🇷🇼Senegal 🇸🇳 South Africa 🇿🇦Tanzania 🇹🇿Uganda 🇺🇬Zambia 🇿🇲

Botswana 🇧🇼Cameroon 🇨🇲DR Congo 🇨🇩Cote d’Ivoire 🇨🇮Gabon Ghana 🇬🇭Kenya 🇰🇪Malawi 🇲🇼Nigeria 🇳🇬 Republic of Congo 🇨🇬Rwanda 🇷🇼Senegal 🇸🇳 South Africa 🇿🇦Tanzania 🇹🇿Uganda 🇺🇬Zambia 🇿🇲